Obveze trgovačkih društava od 1.1.2023.godine sukladno odredbama Zakona o euru

Piše: Ivna Medić, Odvjetničko društvo KALLAY & PARTNERI d.o.o.

 

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/2022, 88/2022)( u daljnjem tekstu Zakon o euru), uvode se brojne promjene koje su od velikog utjecaja kako na redovan život građana tako i na poslovanje pravnih osoba. S danom 01.01.2023. godine, a to sukladno Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 85/2022.) službena valuta u Republici Hrvatskoj će postati euro.

Poduzetnici se očekivano već neko vrijeme intenzivno pripremaju odnosno već i  provode kompleksan proces prilagođavanja svog poslovanja očekivanim promjenama, dok će trgovačka društva organizirana kao društva kapitala od dana 1.1.2023. godine biti dužna preračunati iznos temeljnog kapitala društva u euro sukladno odredbama Zakona o euru te uskladiti isti s odredbama  Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 152/2011. – službeni pročišćeni tekst, 111/2012., 125/2011., 68/2013., 110/2015., 40/2019., 34/2022., 114/2022.) (u daljnjem tekstu ZTD).

Naime, Zakonom o euru je propisano da se postojeći iznos temeljnog kapitala društva preračunava iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na dvije decimale, a na temelju treće decimale (ukoliko je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan).

Zbog navedenog pravila zaokruživanja pri pretvaranju kuna u eure, zbroj dijelova temeljnog kapitala preračunatih u eure (dionica odnosno poslovnih udjela) će se u većem broju slučajeva razlikovati od iznosa ukupnog temeljnog kapitala preračunatog u eure, a slijedom čega će biti potrebno navedeno uskladiti te ujedno uskladiti iznose s propisanim minimalnim iznosima temeljnog kapitala društva i njegovih dijelova.

Navedeno znači da će u takvim slučajevima biti potrebno smanjiti ili povećati temeljni kapital društva u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se iznosi uskladili s propisanim pravilima.

 

Izmjenama ZTD-a, a koje stupaju na snagu upravo na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno na dan 1.1.2023. godine, izrijekom je propisano kako temeljni kapital društva mora glasiti na nominalne iznose izražene u eurima te su ujedno utvrđeni i najniži iznosi temeljnog kapitala u eurima.

 

Tako je izmjenama u odnosu na dionička društva, i to člankom 162. ZTD-a određen najniži iznos temeljnog kapitala u visini od 25.000,00 EUR (umjesto dosadašnjih 200.000,00 kn), dok nominalni iznos dionice ne može biti manji od 1,00 EUR (umjesto dosadašnjih 10,00 kn).

Obveze dioničkih društava

Dionička društva upisana u sudskom registru prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u taj registar dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa,  ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U postupku usklađenja dopušteno je zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto. Takav zahtjev se može ponijeti najranije 01.01.2023. godine

Obveze trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću

Isto tako, za društva s ograničenom odgovornošću  ZTD-a određen je najniži iznos temeljnog kapitala u visini od 2.500,00 EUR (umjesto dosadašnjih 20.000,00 kn), dok nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 10,00 EUR (umjesto do sada 200,00 kn) te isti mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja 10.

U odnosu na jednostavna društva s ograničenom odgovornošću najniži iznos temeljenog kapitala ne može biti ispod 1,00 EUR (mjesto do sada 10,00 kn). Pritom i temeljni kapital i nominalni iznosi moraju glasiti na pune iznose eura odnosno biti izraženi cijelim brojem.

Društva s ograničenom odgovornošću upisana u sudskom registru prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u taj registar dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele prilikom prve promjene tog kapitala odnosno spajanja ili podjele poslovnih udjela, ali ne kasnije od tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.

 

Pritom je društvima s ograničenom odgovornošću ostavljen dulji rok za podnošenje zahtjeva za upis promjena vezanih uz usklađenje temeljnoga kapitala, a koji iznosi tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naravno, i takav zahtjev registarskom sudu se može podnijeti najranije 1.siječnja 2023. godine.

 

Vezano uz način usklađivanja, člankom 21. ZTD-a je propisano kako odluku o usklađenju iz donosi glavna skupština dioničkog društva odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću.

Prilikom donošenja odluke ne mora biti ispunjen uvjet kvoruma čak ni ako se on inače zakonom ili u društvu zahtijeva za donošenje odluke na glavnoj skupštini odnosno skupštini društva.

Odluka se donosi običnom većinom, pa i kada se odlučuje da se dionice s nominalnim iznosom zamijene za dionice bez tog iznosa i obrnuto.

U donošenju odluke na glavnoj skupštini sudjeluju i imatelji povlaštenih dionica, čak i ako je određeno da one inače ne daju pravo glasa u glavnoj skupštini. Za valjanost odluke glavne skupštine ne traži se da se o tome donese i posebna odluka dioničara koji inače odlučuju na posebnoj skupštini ili odvojenim glasovanjem. Odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

 

Ako se pri usklađenju povećava temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, za to se mogu koristiti zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve odnosno rezerve predviđene društvenim ugovorom i kada nije predviđeno da se mogu koristiti u tu svrhu, ostale rezerve iz dobiti i zadržana dobit društva te neraspoređena dobit poslovne godine.

Te se rezerve i zadržana dobit mogu koristiti pri usklađenju bez ikakvog ograničenja. Isto tako, ako se pri usklađenju smanjuje temeljni kapital i nominalni iznosi dionica odnosno poslovnih udjela, iznos za koji je smanjen temeljni kapital može se iskoristiti za pokriće gubitka ili za unos u rezerve kapitala.

 

Člankom 23. ZTD-a je propisano kako će upis svih promjena koje se provode u sudskom registru radi usklađenja s odredbama ZTD-a u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj registarski sud provest bez naknade. Međutim, i nadalje ostaje otvoreno pitanje javnobilježničkih troškova.

Naime, predmetna usklađenja zahtijevaju kako donošenje gore navedenih odluka tako i odgovarajuće izmjene osnivačkog akta društva, a koje odluke odnosno izmjene se mogu učiniti isključivo u strogo propisanoj formi pred javnim bilježnikom, a što predstavlja dodatan trošak za poduzetnika. Iako u ovom trenutku postoje određene naznake da bi se pokušalo olakšati taj financijski teret poduzetnika, još uvijek konkretna inicijativa odnosno prijedlog u tom smjeru nije dan.

 

Ono što je iznimno bitno naglasiti na samom kraju je da su odredbama ZTD-a, konkretno člankom 21. ZTD-a, propisane iznimno stroge posljedice propuštanja postupanja na prethodno opisani način u opisanim rokovima.

Naime, ako društvo u propisanom roku registracijskom sudu ne podnese zahtjev za upis promjene temeljnoga kapitala, smatra se da je prvog dana nakon preteka roka za podnošenje takvog zahtjeva nastupio razlog za prestanak društva i sud će prema službenoj dužnosti brisati društvo iz trgovačkog registra.

 

Upravo iz navedenog razloga, iznimno je bitno da društva u propisanim rokovima, a po mogućnosti čim prije poduzmu sve potrebne radnje kako bi uskladili temeljni kapital sa zahtjevima nove regulative.

 

 

Foto:pexels